Kas ir gada pārskats

Gada pārskats, ir dokumentu kopums, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli un tā sastādīšana ir aktuāla ikvienam uzņēmumam un organizācijai, izņemot zemnieku un zvejnieku saimniecības un individuālos uzņēmumus ar nelieliem ienākumiem. Uzņēmuma gada pārskats, ir tā finanšu pārskatu platforma, kas pieejama ļoti plašai auditorijai un ikvienai ieinteresētajai personai sniedz ziņas par uzņēmuma darbību.

Lai gan gada pārskata sastādīšana prasa lielus laika un darba resursus, šis dokumentu kopums sniedz plašu informāciju par uzņēmuma darbu, sasniegumiem un uzdevumiem nākotnē, turklāt tajā apkopotie rādījumi ir informatīvi un aktuāli iespējamajiem investoriem.

Pārskatam būtu jāaptver 12 mēnešu periods, taču atsevišķos gadījumos tas var tikt veidots arī par ilgāku laika periodu.

Uzņēmuma gada pārskats sastāv no:

  • Finanšu gada pārskata – bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla pārskata, pielikumiem.
  • Vadības ziņojuma – informācijas par uzņēmuma attīstību, finanšu rādītajiem, darbiniekiem un citas informācijas.

Tā kā uzņēmuma gada pārskats ir publisks dokumentu kopums, kas sniedz ziņas par uzņēmuma darbību un nākotnes attīstības plāniem, tas savā veidā prezentē uzņēmumu un padara to pievilcīgu vai gluži pretēji nepievilcīgu ikvienam, kas par to interesējies un šos dokumentus apskatījis. Bieži vien gada pārskata noformējums var liecināt par uzņēmuma grāmatveža kompetenci un vadības attieksmi pret uzņēmumā notiekošo, tāpēc būtu svarīgi, lai finanšu pārskatā sniegtā informācija būtu skaidri saprotama un patiesa un vadības ziņojums izstrādāts rūpīgi, domājot par uzņēmuma tālākām attīstības iespējām.

Gada finanšu pārskatam pastāv četras kvalitātes zīmes, kuru esamība ir patiesi labs rādītājs un ļauj pārskatu uzskatīt par kvalitatīvu un labi sastādītu. Šīs kvalitātes zīmes ir saprotamība, salīdzināmība, ticamība un atbilstība.

Liela daļa investoru, gan tiešo, gan arī to, kas investīcijas veic iegādājoties dažāda veida vērtspapīrus, kas pieejami finanšu un kapitāla tirgos, pirms naudas ieguldīšanas pievērš uzmanību gada pārskatā esošajai informācijai, līdz ar to, labi izstrādāts gada pārskats ar reāliem finanšu rādītājiem un reālām idejām to uzlabošanai nākotnē, var kļūt par lielisku investoru piesaistes materiālu.

Tas kādai, gada pārskatā esošajai informācijai, tiek pievērsta lielāka uzmanība ir atkarīgs no tā, kura no mērķauditorijām šo pārskatu lasa, piemēram, akcionārus galvenokārt interesē informācija par to:

  • Kādi ir uzņēmuma darbības mērķi un plāni nākotnei
  • Produktu jauninājumi
  • Informācija par dividendēm
  • Finanšu rezultāti
  • Attīstības stratēģija
  • Valdes priekšsēdētāja vai vadības vēstule, kura ir obligāta gada plāna sastāvdaļa.

Valdības ierēdņu vidū, gada pārskatā daudz lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši finanšu rādītājiem, kuros tiek ietverta arī informācija par visu valstī paredzēto nodokļu nomaksu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *